Category Archives: ESG

Môi trường, xã hội và quản trị – ESG không chỉ là việc báo cáo bắt buộc nhằm giảm thiểu rủi ro, mà đã được xem như một cơ hội kiến tạo giá trị xuyên suốt chu kỳ kinh doanh. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng hành động để xây dựng niềm tin, tạo ra giá trị và mang lại kết quả bền vững.